Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde termen de navolgende betekenis gegeven tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1.1 Logeerhuis de Vrouwenmantel: Gevestigd te Tilburg, KvK nummer: 17275393
1.2 Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.
1.3 Opdrachtgever:
De wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, die zich met naam en adres aan Logeerhuis de Vrouwenmantel, bekend maakt en die op basis van deze Algemene Voorwaarden Logeerhuis de Vrouwenmantel facturen ontvangt en Overeenkomsten sluit met Logeerhuis de Vrouwenmantel.
1.4 Kind:
Het kind van Opdrachtgever, welke deelneemt aan logeerweekenden bij Logeerhuis de Vrouwenmantel.
1.5 Partijen:
Logeerhuis de Vrouwenmantel en Opdrachtgever.
1.6 Offerte:
Een aanbod tot een Overeenkomst die door Logeerhuis de Vrouwenmantel, aan de Opdrachtgever wordt uitgebracht. Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
1.7 Overeenkomst: wordt effectief door een schriftelijke en mondelinge aanmelding.
Overeenkomst tot dienstverlening door Logeerhuis de Vrouwenmantel aan Opdrachtgever. Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
1.8 Tarief:
De voor de Dienstverlening berekende prijs. Deze staat in de overeenkomst.
1.9 Logeerweekend
Weekenden waarin het Kind verblijft bij Logeerhuis de Vrouwenmantel. Weekend opvang gaat in op vrijdag 16.00 uur en eindigt op zondag om 16.00 uur. Met uitzondering van de in Nederland geldende feestdagen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Alle Offertes en Overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke één geheel vormen met de Overeenkomsten die Logeerhuis de Vrouwenmantel met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Logeerhuis de Vrouwenmantel te worden overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de Opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Logeerhuis de Vrouwenmantel slechts verbindend indien en voor zover Logeerhuis de Vrouwenmantel zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen Partijen ontstane rechtsverhoudingen.
2.4 Door een afspraak te maken voor een door Logeerhuis de Vrouwenmantel te leveren dienst en/of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.
2.5 Indien Logeerhuis de Vrouwenmantel schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.
2.6 Onder Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan de personen die geen Partij zijn bij de Overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de Opdrachtgever de overeenkomst met Logeerhuis de Vrouwenmantel aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de Overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de Overeenkomst, in een zodanige relatie tot de Opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Logeerhuis de Vrouwenmantel geleverde diensten.
2.7 Onder Logeerhuis de Vrouwenmantel wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Logeerhuis de Vrouwenmantel de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze Algemene voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten
3.1 Alle door Logeerhuis de Vrouwenmantel aan de Opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door Logeerhuis de Vrouwenmantel gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.2 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Logeerhuis de Vrouwenmantel eerst dan tot stand nadat Logeerhuis de Vrouwenmantel een opdracht schriftelijk, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van Logeerhuis de Vrouwenmantel, door derden namens
Logeerhuis de Vrouwenmantel of door onze vertegenwoordigers, binden Logeerhuis de Vrouwenmantel slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen Offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5 Logeerhuis de Vrouwenmantel is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
3.6 Logeerhuis de Vrouwenmantel is bevoegd om (indien Logeerhuis de Vrouwenmantel dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht) voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Logeerhuis de Vrouwenmantel hieromtrent met de
Opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 4 – Tarieven en bijkomende kosten
4.1 Tarieven worden berekend over weekendopvang en/of voor de opvang op andere dagen.
4.2 Tarieven zijn inclusief eventuele reiskosten en onkosten die gemaakt worden in het kader van de weekend logeeropvang. In het geval van verhogen van één of meerdere kostprijsfactoren is Logeerhuis de Vrouwenmantel gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.

Artikel 5 Annuleren
5.1 Annulering is mogelijk. Bij annulering, in alle gevallen, is het volgende bedrag verschuldigd: 30 % van het totaalbedrag.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 Indien Logeerhuis de Vrouwenmantel bij uitvoering van de Overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn, zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever na te komen, heeft Logeerhuis de Vrouwenmantel het recht de Overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen Logeerhuis de Vrouwenmantel en Opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan, is Logeerhuis de Vrouwenmantel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden. Ingeval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.
6.2 Er is binnen Logeerhuis de Vrouwenmantel spraken van onvoldoende deelnemers bij een deelname van minder dan 3 kinderen bij het aangeboden weekend.
6.3 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Logeerhuis de Vrouwenmantel kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Logeerhuis de Vrouwenmantel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid, gezondheidstoestand
7.1 Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. Logeerhuis de Vrouwenmantel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door Logeerhuis de Vrouwenmantel geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de Opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.
7.2 Opdrachtgever verplicht zich, indien het Kind medicijnen gebruikt, iedere wijziging in dit medicijngebruik binnen zeven dagen na de wijziging, maar in ieder geval vóór het eerstkomende logeerweekend, door te geven aan Logeerhuis de Vrouwenmantel.
7.3 Opdrachtgever verplicht zich om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor deelnemer aan het logeerhuis met activiteiten. Bewijs van verzekering dient u altijd te kunnen overleggen in geval van schade of ongeval. Logeerhuis de Vrouwenmantel is niet aansprakelijk voor schade en kosten van ongeval bij in gebreke blijven hiervan. .

Artikel 8 – Klachten
8.1 Eventuele klachten worden door Logeerhuis de Vrouwenmantel slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende dienst aan logeerhuis de Vrouwenmantel schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Er is ook een mogelijkheid een klacht in te dienen via Klachtenportaal Zorg:
8.2 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen 8 werkdagen na de verzenddatum van de factuur.
8.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van logeerhuis de Vrouwenmantel te hebben erkend. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Logeerhuis de Vrouwenmantel. Indien de klacht door Logeerhuis de Vrouwenmantel gegrond bevonden wordt, is logeerhuis de Vrouwenmantel uitsluitend verplicht de door Logeerhuis de Vrouwenmantel vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

Artikel 9 – Betaling / rente en kosten/ geschillen
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling 7 dagen na de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op NL30TRIO0254657478 binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Logeerhuis de Vrouwenmantel te bepalen.
9.2 Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is logeerhuis de Vrouwenmantel bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
9.3 Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en / of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

Artikel 10 – Privacy, gegevensbescherming:
10.1 De klant verleent toestemming aan Logeerhuis de Vrouwenmantel om zijn of haar persoonsgegevens of die van persoon die hij/zij vertegenwoordigt op te nemen en te verwerken in de persoonsregistratie van Logeerhuis de Vrouwenmantel die benodigd is voor een goed beheer en
exploitatie van haar dienstverlening en administratieve beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat alle noodzakelijke gegevens benodigd om de Dienstverlening op een veilige wijze mogelijk te maken en administratief af te handelen. De persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Logeerhuis de Vrouwenmantel en wordt niet aan derde verstrekt.
10.2 Logeerhuis de Vrouwenmantel zal na beëindiging van de Overeenkomst de gegevensbestanden van de klant bewaren voor een periode van 15 jaar.

Artikel 11 – Opzegging logeerweekenden:
11.1 Voor overeenkomsten van bepaalde tijd geldt dat zowel de gebruiker als de Klant de Overeenkomst tussentijds mag opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzeggen kan middels het versturen van een e-mail naar
of een aangetekende brief naar Logeerhuis de Vrouwenmantel. Bij het versturen dient Opdrachtgever zich te verzekeren van een bevestiging.

Artikel 12 – Slotbepalingen
12.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
12.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze
Algemene Voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
12.3 Indien Logeerhuis de Vrouwenmantel in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze
Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Logeerhuis de Vrouwenmantel het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
12.4 Wijziging van deze Algemene Voorwaarden wordt door Logeerhuis de Vrouwenmantel aan Opdrachtgever gecommuniceerd. Indien de wijziging plaats vindt tijdens de duur van een overeenkomst, treedt deze pas in werking nadat de overeenkomst is geëindigd.
12.5 Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Klant is het Nederlandse recht van toepassing.