Privacyverklaring

Logeerhuis de Vrouwenmantel, gevestigd aan de de Meenthe 2, 5012 TH, te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Logeerhuis de Vrouwenmantel vindt privacy belangrijk. Daarom worden je persoonlijke gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren we je hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Als je met Logeerhuis de Vrouwenmantel een overeenkomst aangaat, hebben we gegevens van je nodig. Logeerhuis de Vrouwenmantel ontvangt deze gegevens van je, bijvoorbeeld via onze website, email, telefoon, sms, WhatsApp of in een persoonlijke ontmoeting. We verwerken de volgende gegevens:
• Naam en adres;
• Geboortedatum;
• Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en emailadres;
• Geslacht;
• Bijzondere persoonsgegevens zoals je gezondheid of beperking;
• Bedrijfsgegevens als je een zakelijke klant bij ons bent;
• Financiële gegevens zoals bankrekening, facturen;
• Doelstelling opdracht;
• Aantekeningen van gesprekken.

Doeleinden
Wij verzamelen geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring. We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Verbeteren van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
• Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning;
• Facturering;
• Marketing en klantenservice;
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van informatie op de website.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Wij verwerken de persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met je hebben, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van fiscaal recht, administratie. Ook verwerken wij persoonsgegevens omdat Logeerhuis de Vrouwenmantel hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het zo efficiënt mogelijk verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Borging en eventuele opvolging van opdrachten.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kan Logeerhuis de Vrouwenmantel persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de IT leverancier van onze website en onze accountant. Deze derden mogen persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Wij geven geen informatie door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Sociale media en WhatsApp
Je kunt er voor kiezen om met ons contact op te nemen via onze sociale mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn, Google, Instagram of WhatsApp. Wanneer je ons volgt op een van deze sociale media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van sociale media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe sociale media platforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het sociale media kanaal door.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Logeerhuis de Vrouwenmantel zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegd toegang ervan, slaan we jouw gegevens op in een beveiligde database.

Informatie inzien en aanpassen
De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen aan .
Je hebt het recht om Logeerhuis de Vrouwenmantel een verzoek te doen tot inzage in je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen een maand een overzicht daarvan. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens Logeerhuis de Vrouwenmantel, laat het ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij een privacy toezichthouder.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 januari 2021.
Heb je vragen? Stuur een email naar en zet
‘privacyverklaring’ in de onderwerp regel.

Contactgegevens
Logeerhuis de Vrouwenmantel
de Meenthe 2, 5012 TH
Tilburg, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17275393.